Cercle Philatélique Mamer

MAMER 2009

Philatelistische
Ausstellung

Freiheit und Frieden

10. Oktober 2009
14:00 - 19:30

11. Oktober 2009
10:00 - 18:00

CIPA
MAMER

MAMER
(Plan)

Faltblatt
/ Dépliant

Stand
21.09.2009
Etat

Exposition
philatélique

Paix et Liberté

10 octobre 2009
14:00 - 19:30

11 octobre 2009
10:00 - 18:00

unter der Schirmherrschaft von / sous le haut patronage
Conseil communal de Mamer

Eintritt frei - Entrée gratuite

Weitere Informationen
erhält man bei :
Ralph LETSCH, Präsident
2, rue Spierzelt - L-8063 Bertrange
Tel. privat 31 62 37 (Abends nach 19.00 Uhr)
Tel. Büro 24 78 32 16
E-Mail : rletsch@pt.lu

Des informations complémentaires
sont fournies par :
Ralph LETSCH, Président
2, rue Spierzelt - L-8063 Bertrange
Tél. privé 31 62 37 (le soir après 19h00)
Tél. bureau 24 78 32 16
Mél : rletsch@pt.lu